Ceník  služeb

   Cena v hlavní sezoně od 1. června do 5. září

                                                                            Možnost platby přes FKSP.

                                              K ceně je nutné připočítat poplatek obci 40 Kč,-/osoba 18+/den

                                                       V hlavní sezoně upřednostňujeme týdenní pobyty so-so

                     REZERVACE ZDE


    Cena mimo hlavní sezonu 6. září - 31. května

                                                                          Možnost platby přes FKSP.


                                                      K ceně je nutné připočítat poplatek obci 40 Kč,-/osoba 18+/den

                                                                             Mimo sezonu nejkratší pobyt 2 noci

                     REZERVACE ZDE

Důležité informace

 • Check-in nejdříve v 16:00 hodin. Check-out do 10:00 hodin.
 • Víkendové pobyty po domluvě dvoulůžkový apartmán za cenu 3000,-Kč
 •                                                                čtyřlůžkový apartmán za cenu  4500,- Kč
 • Ceny Velikonoc, Vánoc a Silvestra na dotaz. 
 • Ceny jarních prázdnin na dotaz. 

V ceně je zahrnuto

 • spotřeba energií
 • ložní prádlo, ručníky, toaletní potřeby, utěrky
 • parkování 
 • wifi připojení


Ceny platné od 10.8. 2022 pro pobyty na 7 nocí.UBYTOVACÍ ŘÁD

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ - UBYTOVACÍ ŘÁD

Apartmány Na Vyhlídce

Nad Hřištěm 452

382 26 Horní Planá

IČO: 19644680

Děkujeme, že respektujete níže uvedené smluvní podmínky.

Ze smlouvy o ubytování vznikne hostovi právo na přechodné ubytování na dohodnutou dobu v apartmánech Na Vyhlídce

Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta), nebo ústně ( v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou pro hosta i pro ubytovatele závazné.

 • Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do Ubytovací knihy a zaplatí dohodnutou finanční částku za pobyt. Ubytovatel zaeviduje hosta a potvrdí mu zaplacení dohodnuté částky za pobyt. V případě platby převodem na účet, slouží jako doklad o uhrazení sjednané částky potvrzení banky.

 • Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu nejdříve od 16.00 hodin a nejpozději do 18.00 hodin daného dne, není-li dohodnuto jinak.

 • Poslední den pobytu host opustí apartmán do 10.00 hodin daného dne. Pokud tak host neučiní ve stanovené době, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

 • Při příjezdu obdrží host 2 ks klíčů ( klíč od apartmánu a od hlavních dveří). Tyto klíče si ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu (náhradu ceny klíčů+ práci za výměnu) ve výši 2000,-Kč.

 • Klienti se během pobytu nemohou měnit (pobyt mohou absolvovat pouze osoby řádně zapsané v ubytovací knize).

 • Host má právo na parkování osobního vozidla na místě k tomu určeném zdarma. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných .

 • Při prvním příchodu do apartmánu je host povinen zkontrolovat, že je bez závad, případné zjištěné závady neprodleně hlásit ubytovateli.

 • Při odchodu z apartmánu je host vždy povinen zavřít okna a vodovodní kohoutky, vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla a zamknout vstupní dveře apartmánu. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud nebyl apartmán řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení apartmánu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že apartmán nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy.

 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení apartmánu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli.

 • V apartmánu mohou být ubytovány pouze osoby které nejsou postiženy infekčními nemocemi, v karanténě, pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10ti let v apartmánu bez dozoru osoby starší 18ti let. Samostatně ubytovaný host musí být starší 18ti let.

 • Hosté nejsou oprávněni vodit do apartmánu neubytované osoby, umožnit komukoli vstup do apartmánu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat.

 • Ve všech prostorách domu je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně!

 • Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně, tj. holicích strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat spotřebiče s malým příkonem, sloužící k osobní potřebě, tj. notebooky, nabíječky el. spotřebičů, přenosné DVD přehrávače.

 • V době od 22.00 do 7.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.

 • Při nástupu pobytu nepožadujeme složení kauce.

 • Rekreační poplatek obci činí 40,-Kč/osoba/den a není započítán v ceně.

 • Apartmán je předán ubytovatelem vždy uklizený, ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení i objektu je nutné ohlásit ubytovateli bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů.

 • Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí. Závěrečný úklid je započítán v ceně pobytu

 • Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení objektu proti poškození, zejména pak postele a sedací soupravu proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi.

 • Bez výslovného souhlasu ubytovatele není možné provádět změny v prostorách objektu (stěhování nábytku, přemisťování vybavení a pod.).

 • Pokud dojde ke škodě takového rozsahu, že bude objekt vyřazen z provozu, je zákazník povinen mimo jiné za dobu prováděných oprav uhradit i ušlý zisk majiteli podle platného ceníku za dané období.

 • Provozovatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu během pobytu hostů za účelem kontroly dodržování podmínek.

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

 1. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob, než byl nahlášen.

 2. Dojde ke svévolnému zvýšení nebo výměně osob během doby pobytu (bez vědomí ubytovatele).

 3. Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně.

 4. Ubytovatel zjistí pobyt jakéhokoliv domácího zvířete.

 5. Klient nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

 6. Klient nastoupí na pobyt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.

  Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za služby.

Rezervace a záloha

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové částky za ubytování zaslanou na náš účet , který Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou.

Předběžné rezervace rušíme, pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu zaslaném s potvrzenou objednávkou.

Doplatek ve zbývající výši do celkové ceny ubytování je splatný na místě v hotovosti, nebo převodem na účet nejpozději 10 dnů před zahájením pobytu.

Storno podmínky

Zákazník má právo odstoupit od objednávky (SMS, el.poštou, nebo písemně). Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo pís.dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

30 a více dnů před termínem zahájení pobytu: bez storno poplatků

29 - 20 dnů před termínem zahájení pobytu : storno ve výši 50% zálohové platby

19 a méně dnů před termínem zahájení pobytu : storno ve výši 100% zálohové platby

Storno poplatky se neplatí v případě, že si host zajistí za sebe náhradu.

Při předčasném odjezdu hosta nevzniká hostovi nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.

V případě vážných osobních nebo zdravotních důvodů lze předčasný odjezd řešit dohodou s ubytovatelem.

Současně s uhrazením zálohové platby host souhlasí se všemi platebními a provozními podmínkami včetně smlouvy o ubytování - ubytovací řád a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

Platnost od 10.82022